Szczegóły szkolenia

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W 2014R.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

od godz. 9.00-12.15

Szkolenie poprowadzi: Jakub Boberski - doradca podatkowy, praktyk, wykładowca SKwP

Tematyka szkolenia:

Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

- pojęcie przychodu należnego;
- przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług;
- ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny;
- przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych;
- różnice kursowe.

Wpływ zmian w podatku VAT na przepisy podatku dochodowego

- dokonanie dostawy towarów w podatku VAT a wydanie towaru na gruncie ustawy o CIT
- nowy moment wystawienia fv- konsekwencje w podatku CIT
- refakturowanie w podatku VAT a moment powstania przychodu w podatku CIT
- usługi ciągłe w podatku VAT (z następującymi terminami płatności) - konsekwencje w podatku CIT

Ceny transferowe i zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

-definicja kosztu - związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
- zasady dokumentowania kosztów;
- koszty pracownicze;
- reklama, działalność marketingowa, sponsoring;
- odszkodowania i kary umowne;
- koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje
- wydatki nie stanowiące kosztów;
- koszty nieściągalnych wierzytelności

Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów (zapłata za towar lub usługę jako warunek uznania wydatku za koszt, korekty kosztów w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie wynikającym z ustawy, zwiększenie kosztów w miesiącu zapłaty itp.) - zmiany od 1 stycznia 2013 r.

Zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zapłata za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną jako warunek uznania odpisu za koszt, zwiększenie kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w miesiącu zapłaty itp.) - zmiany od 1 stycznia 2013 r

Zasada potrącalności kosztów w czasie

- koszty pośrednie i bezpośrednie;
- koszty klasyfikowane metodą kasową;

Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT

- nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie i interpretacjach urzędów skarbowych;
- dywidenda pozostawiona w spółce, opróżnienie w zapłacie zobowiązania;
- brak wynagrodzenia dla udziałowca, członka zarządu i prokurenta;
- umowy toolingowe
- świadczenia częściowo odpłatne

Wybrane zagadnienia amortyzacji;

Pobór podatku „u źródła":

1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

- odsetki,
- należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe),
- zyski z przedsiębiorstw,
- pojęcie rezydencji podatkowej.

2. Certyfikat rezydencji

3. Obowiązki płatnika podatku.

Omówienie zmian na 2014r,

Spółki SKA - nowa kategoria podatnika CIT

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

od godz. 12.15.-15.15

Tematyka szkolenia:

 1. Pojęcia nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego- konsekwencje dla płatników.
 2. Przychody otrzymywane z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

a. umowa o dzieło, zlecenia,

b. kontrakt menedżerski

 1. Przychody z tytułu praw majątkowych:

a. sposób ujęcia w deklaracji podatkowej.

b. możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%

 1. Koszty uzyskania przychodów przy stosunku pracy:

a. Koszty zryczałtowane

b. Koszty podwyższone

c. Obniżanie kosztów uzyskania

d. Koszty faktycznie poniesione

e. Koszty przy zatrudnieniu o więcej niż jednego pracodawcy

 1. Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów dla poszczególnych źródeł przychodów
 2. Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników):

a. zasady stosowania przepisów o zwolnieniach.

b. szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych. -

c. zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT 8AR i PIT 8C.

d. wyliczenie wartości rynkowej świadczeń nie korzystających ze zwolnienia.

 1. Wydatki pracodawcy na:

a. imprezę integracyjną,

b. dofinansowanie urlopów pracowniczych,

c. świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,

d. prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe,

e. posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne,

f. opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników,

g. zapomogi pieniężne i rzeczowe,

h. pożyczki,

i. dokształcanie pracowników

j. fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych.

 1. Możliwość uniknięcia doliczenia do przychodu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
 2. Świadczenia o charakterze symbolicznym, a przychód po stronie pracownika
 3. Świadczenia z ZFŚS
 4. Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami, w tym na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej - zasady opodatkowania.
 5. Sposób rozliczania nieodpłatnych przekazań na rzecz osób fizycznych przez Spółki w przypadku sprzedaży premiowej
 6. Podróże służbowe z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013r:

a. definicja podróży służbowej.

b. diety i inne należność za czas podróży służbowej pracownika- aspekty kosztu podatkowego oraz zwolnienia dla osoby wykonującej podróż służbową.

c. Ryzyko powstania tzw. diety ujemnej

d. interpretacje i orzecznictwo w zakresie podróży służbowej.

 1. Rozliczanie wydatków na rzecz osób będących nierezydentami- podatek u źródła
 2. Sporządzanie deklaracji PIT-4R i PIT -11 problemy praktyczne

Rodzaj
Kurs
Cena
300.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
SKwP Oddział Dolnoslaski
Adres
ul. Generała Józefa Bema 7-9/1A
Tematyka
Podatki
Liczba godzin
6
Data rozpoczęcia
14-03-2014
Data zakończenia
14-03-2014
Wykładowca
SKwP
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em formularza.

Polecamy

  • Kasy fiskalne w praktyce